Δικτύωση Σχολείων

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος ΜΝΑΕ ενθαρρύνθηκε η δικτύωση των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Αναπτύχθηκαν επικοινωνιακοί δεσμοί μεταξύ σχολικών μονάδων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, την εφαρμογή του θεσμού του συμβούλου καθηγητή, την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, τη σύνδεση του ΕΠΑΛ με την τοπική κοινωνία κλπ.

Σταδιακά, οι επικοινωνιακοί δεσμοί απέκτησαν ιδιαίτερη δυναμική και οδήγησαν σε ευρύτερες διασχολικές συνεργασίες με κοινούς στόχους, με αποτέλεσμα   το σχολικό δίκτυο να εξελιχθεί σε κοινότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασίας είναι η από κοινού διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού λογότυπου και η από κοινού διοργάνωση απολογιστικής ημερίδας.

Η συμμετοχή στην κοινότητα είχε εθελοντικό χαρακτήρα. Η επικοινωνία μεταξύ των σχολικών μονάδων διευκολύνθηκε με τον ορισμό τριμελούς συντονιστικής ομάδας σε κάθε σχολική μονάδα. Επίσης, υποστηρίχθηκε από διαδικτυακές εφαρμογές (πχ Google groups, Εdmondo). Όταν κρίθηκε απαραίτητο διευκολύνθηκε διοικητικά η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία.

Η δικτύωση των σχολικών μονάδων λειτούργησε παρωθητικά ως χώρος κοινής αναφοράς, όπου αναδείχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο ο ιδαίτερος δημιουργικός χαρακτήρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης (πχ κατασκευή οχήματος σε ελάχιστο χρόνο με πενιχρά μέσα, διεθνείς βραβεύσεις ρομποτικής, θεατρικές παραστάσεις, διαγωνισμοί φωτογραφίας κλπ).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο πλαίσιο της κοινότητας οι εκπαιδευτικοί συχνά καθοδηγούσαν την πορεία του προγράμματος (διαδικασία botom-up) και συχνά απαίτησαν την ευελιξία των διαρθρωτικών δομών της εκπαίδευσης.

Στη φάση της πανελλαδικής διεύρυνσης, θα επιδιωχθεί αξιοποίηση της εμπειρίας του πιλοτικού προγράμματος για τη δικτύωση των ΕΠΑΛ (περίπου δέκα σχολεία σε κάθε δίκτυο).

Τα δίκτυα ΕΠΑΛ αναμένεται ότι:

  • Θα αναδείξουν το δυναμισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις τοπικές κοινωνίες
  • Θα διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών
  • Θα δώσουν πολύτιμη ανατροφοδότηση στην ηγεσία για θεσμικές παρεμβάσεις πιο αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων.
Advertisement